เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการ “อบรมการเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดขึ้นวันพุธ ที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ.ห้องโสตฯ อาคาร 2 ชั้น 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งดำเนินการโดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ร่วมกับชมรมวิชาชีพเลขานุการและการจัดการทั่วไป ระดับปวช.3/2 ในการร่วมดำเนินการเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพด้านเลขานุการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกคือกลุ่มร่วมดำเนินการ ได้ฝึกทักษะในการใช้กระบวนการ PDCA ในการติดต่อประสานงานการจัดทำเอกสารต่าง ๆ และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะได้รับความรู้จากวิทยากรและได้ฝึกทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกิจในสถานศึกษา โดยของบสนับสนุนจากงานศูนย์บ่มเพาะได้ และมีการประกวดแผนธุรกิจที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เขียนส่งเข้าประกวด โดยมีรางวัลรวม 5 รางวัล


แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox