เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี

Archive for พฤศจิกายน 2013

พันธกิจ (Mission)ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ความ   สามารถและทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะฯ จัดแสดงผลงานต้อนรับท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาแบบครบวงจร 

จัดแสดงผลงานต้อนรับท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ...รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน..

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ...รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน..


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีร่วมกับ 
1.ทีมArt D Suratthani
3.ทีมอิ่มอุ่น 
และยังมีเพื่อนๆ น้องๆ ชาวอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจำนวนหนึ่งร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ...รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน..ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 5000 ต้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการป้องกันสิ่งแวดล้อม และการบำบัดน้ำเสีย ณ บ้านควนไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

ภาพกิจกรรม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objective)


1.สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการใช้ เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้ใหม่
2.ส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพ เชิงพาณิชย์ และการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ เพื่อความมั่นคงของธุรกิจ
3.พัฒนาผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเดิมให้มีความมั่นคงในธุรกิจ    ขยายเครือข่ายสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  เข้าถึงแหล่งเงินทุน และเพิ่มช่องทางการตลาด

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox