เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


1.สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการใช้ เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้ใหม่
2.ส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพ เชิงพาณิชย์ และการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ เพื่อความมั่นคงของธุรกิจ
3.พัฒนาผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเดิมให้มีความมั่นคงในธุรกิจ    ขยายเครือข่ายสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  เข้าถึงแหล่งเงินทุน และเพิ่มช่องทางการตลาด

แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox