เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี

Archive for เมษายน 2014

โครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาหน่วย ABI

โครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาหน่วย ABI  ใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำ ABI ในเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาคใต้

สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้แจ้งสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึึกษาภาคใต้ โดยเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเพื่อพัฒนาหน่วย ABI ใหม่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 โดยดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนตั้งตัวได้กำหนด เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 คน เพื่ออบรมสัมนาผู้ประกอบการใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กม.6 รามอินทรา กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจและเพื่อพัฒนาหน่วย ABI ใหม่
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ประกวดโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้"

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประกวดโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้" (5 ดาว)

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประเมินผล การดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้ และนำเสนอข้อมูลในระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา บริษัท อิ่มอุ่น จำกัดคว้ารางวัลแชมป์ประจำภาค

บริษัท อิ่มอุ่น จำกัด คว้ารางวัลแชมป์ประจำภาคในการแข่งขันแผนธุรกิจ โครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช" ชีวิตที่เลือกได้"

บริษัท อิ่มอุ่น จำกัด จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี นำผ้าทอมือพุมเรียงมาพัฒนารูปแบบให้เป็นผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสำหรับเป็นของใช้ในครอบครัว ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรมต่างๆ ส่งแผนธุรกิจเข้าประักวดในโครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช" ชีวิตที่เลือกได้" ครั้งที่ 12 คว้ารางวัลแชมป์ประจำภาค มูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 85,000 บาท จากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานและการเขียนแผนธุรกิจจาก ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox