เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

โครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาหน่วย ABI  ใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำ ABI ในเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาคใต้

สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้แจ้งสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึึกษาภาคใต้ โดยเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเพื่อพัฒนาหน่วย ABI ใหม่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 โดยดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนตั้งตัวได้กำหนด เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 คน เพื่ออบรมสัมนาผู้ประกอบการใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กม.6 รามอินทรา กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจและเพื่อพัฒนาหน่วย ABI ใหม่
แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox