เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บ่มเพาะฯ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บ่มเพาะฯ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ภาคใต้ ได้ระดับ ดีเด่น 5 ดาว มีคะแนนรวม 96.59 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


บริษัท ART...ดี จำกัด คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศและแชมป์ประจำภาค

โครงการกรุงไทยยุววานิช ครั้งที่ 13
ทีมบริษัท ART...ดี จำกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและแชมป์ประจำภาค จากการประกวดแผนธุรกิจโครงการ "กรุงไทยยุววานิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม" ครั้งที่ 13 ได้รับเงินรางวัล 350,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557


โครงการ อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการ “อบรมการเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดขึ้นวันพุธ ที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ.ห้องโสตฯ อาคาร 2 ชั้น 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งดำเนินการโดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ร่วมกับชมรมวิชาชีพเลขานุการและการจัดการทั่วไป ระดับปวช.3/2 ในการร่วมดำเนินการเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพด้านเลขานุการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกคือกลุ่มร่วมดำเนินการ ได้ฝึกทักษะในการใช้กระบวนการ PDCA ในการติดต่อประสานงานการจัดทำเอกสารต่าง ๆ และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะได้รับความรู้จากวิทยากรและได้ฝึกทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกิจในสถานศึกษา โดยของบสนับสนุนจากงานศูนย์บ่มเพาะได้ และมีการประกวดแผนธุรกิจที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เขียนส่งเข้าประกวด โดยมีรางวัลรวม 5 รางวัล

ร่วมงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ

เมื่อวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival 2015 ณ บริเวณถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม TOP UP OTOP โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่วิทยาลัยฯ ได้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 – 20 กันยายน 2557 ณ ชุมชนห้วยทรายขาว ชุมชนบ้านควนไทร และกศน.บางชนะ มาจำหน่ายในงานครั้งนี้ด้วย


- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox