เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน SmartPhone พันธ์ R...ตะวันใหม่ Art...ดี
เขียนโดย : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556สรรค์สร้างงานหัตถศิลป์ ตอบแทนคุณแผ่นดิน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เดินตามรอยพ่อแบบพอเพียง“รางวัลชนะเลิศ” ได้รับเงินรางวัลรวม 390,000 บาท จากโครงการ "กรุงไทย ยุววาณิช" ชีวิตที่เลือกได้ ครั้งที่ 11
บริษัท พันธุ์ R...ตะวันใหม่ จำกัด ธุรกิจ “คันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก” จากการสนับสนุนของ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


      ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "คันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก" เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในท้องถิ่น และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านงานหัตถกรรมแนวคิดการดำเนินธุรกิจ


                หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  ปัจจุบันภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง คือ  การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการบริโภคอย่างพออยู่พอกินไปจนถึงขั้นแปรรูปสู่ภาคอุตสาหกรรมในครัวเรือน  สร้างงาน  สร้างรายได้  สร้างอาชีพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน  หญ้าแฝกควั่นเกลียวก็นับได้ว่าเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์จากชุมชน  ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  ก่อให้เกิดการสร้างงาน  สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  การปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ  ช่วยในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ  ลดภาวะโลกร้อน แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม  นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกรจำเป็นต้องมีการตัดแต่งต้นหญ้าแฝก โดยต้องตัดแต่งใบอย่างสม่ำเสมอทุก 3-4 เดือน เพื่อป้องกันมิให้หญ้าแฝกออกดอก ช่วยให้หญ้าแฝกแตกหน่อเพิ่มขึ้น และยังช่วยควบคุมไม่ให้หญ้าแฝกสูงเกินไป ทำให้หญ้าแฝกชิดติดกันเป็นกำแพงแน่นและทำหน้าที่กรองตะกอนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การนำใบหญ้าแฝกที่ได้จากการตัดตกแต่งมาควั่นเกลียวเชือก  ซึ่งเป็นวัตถุดิบหาง่ายในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านหัตถศิลป์และพุทธศิลป์รูปแบบใหม่  คือ  คันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก  นอกจากช่วยสร้างงานแก่ชุมชนสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วยังเป็นการสืบสานโครงการตามพระราชดำริของในหลวงอีกด้วย

                หลักการออกแบบและผลิตคันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก  เราใช้ทุนทางปัญญา ร่วมกับ ทักษะความคิดสร้างสรรค์  โดยยึดแนวคิดทฤษฎีที่ว่า  การออกแบบ สามารถนำไปผลิตและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  ด้านงานหัตถศิลป์ ในรูปแบบที่แปลกใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้”  โคมไฟเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย  สื่อถึงรสนิยมของผู้ใช้  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากหญ้าแฝกเป็นการผลิตที่สามารถสื่อถึงอารมณ์สุนทรีภาพทางด้านความรู้สึก ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่คงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธ โดยสื่อออกมาในลักษณะของพระพุทธรูปแบบคันธารราฐ

                ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  คติในการสร้างพระพุทธรูปยังไม่มีการทำเป็นรูปมนุษย์ ต่อมาเมื่อราชวงศ์เมารยะถึงกาลเสื่อมลง  แคว้นคันธาระซึ่งในปัจจุบันคือพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสินธุเรื่อยไปไปจนถึงลุ่มน้ำคาบูลตอนใต้ได้มีการเปลี่ยนผู้ปกครองกันมาจนถึงรัชสมัยของพระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์ กุษาณะ ได้ทรงเป็นพุทธมามกะและในสมัยนี้เอง คือ ราว  พ.ศ. 600 กว่า พระพุทธรูปองค์แรกก็กำเนิดขึ้นในโลกเป็นต้นกำเนิดของศิลปแบบคันธาระ 
( Ghandara )  หรือในบ้านเราเรียกว่า คันธารราฐ นั่นเอง  ศิลปแบบคันธาระได้รับอิทธิพลจากกรีกและโรมัน เพราะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ซึ่งเคยกรีฑาทัพมาตั้งแต่ในราว 2 ศตวรรษก่อนคริสตกาล การสร้างพระพุทธรูปที่นี่จึงเป็นการผสมผสานระหว่างกรีกโรมัน และอินเดียโบราณที่สัมพันธ์กับมหาปุริสลักษณะ  32 ประการของพระพุทธเจ้า อย่างลงตัว พระพุทธรูปคันธาระจึงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นงานพุทธศิลป์ที่งามที่สุด  ทั้งยังมีอายุที่สูงมาก  คือ  ราว  2000  ปี ได้รับความนิยมเป็นสากลจากนักสะสมและพิพิธภัณฑ์นานาชาติจึงมีราคาสูงมาก  ลักษณะสำคัญทางศิลปะของพระคันธารราฐ คือ พระพักตร์คล้าย  เทพอพอลโล  มีเส้นพระเกศาหยิกสลวย  (ยังไม่เป็นก้นหอยเหมือนในยุคหลัง)  มีรัศมี  (Halo)   อยู่หลังพระเศียร  ตามความเชื่อของกรีกที่ทำรูปปั้นเทพต่างๆ ห่มผ้าคลุมแบบริ้วธรรมชาติ  มีอุณาโลมระหว่างคิ้ว  มีอุษณีษะศีรษะ (กะโหลกโป่งตอนบน)  พระกรรณยาว  พระเนตรเหลือบมองต่ำ  เป็นคติธรรมทางพระพุทธศาสนา


ผลตอบแทนความสำเร็จ
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

แสดงความคิดเห็น

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงแก้ไขโดย โสภณัส แซ่ฝ้า -

หน้านี้แสดงผลได้ดีกับขนาด 1360 x 768 Pixels , Google Chrome or Firefox